Manga Name
Yong Heng Zhi Zun
Author
Jian You Tai Xu (roaming Sword Of Great Destruction)
Year
2017
Category
Number of Chapter
244
Last Chapter
First Chapter