Manga List

Yorukumo
2018 - Urushibara Michi
Yokai Hunter - Mount Masho
2019 - Morohoshi Daijirou
Wet Moon
2020 - Kaneko Atsushi
Welcome to the Nightmare Game
2020 - Zhang Yue Story Web (掌阅小说网)
Tomogui
2018 - Kanazawa Nobuaki
The Live
2020 - Ant Studios
The Last Human
2020 - Amazing Works
Shen Ze
2020 - Kre
Satsuriku no Tenshi
2018 - Sanada Makoto
Satanofani
2018 - Yamada Yoshinobu