Manga List

ZIPMAN!!
2020 - Shibata Yuusaku
Yukoku no Moriarty
2017 - Miyoshi Hikaru
Yukan Club
2016 - Ichijo Yukari
HOT Winner Takes All
2019 - GK Workshop
Wet Moon
2020 - Kaneko Atsushi
Welcome to the Nightmare Game
2020 - Zhang Yue Story Web (掌阅小说网)
Usotoki Rhetoric
2016 - Miyako Ritsu
Urasekai Picnic
2018 - Iori Miyazawa
Tomogui
2018 - Kanazawa Nobuaki
Tiara
2016 - Kara
The Reborn
2020 - 210 animation